เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท
ระบบรับรองคุณภาพ
การบริหาร
เทคโนโลยีคู่คุณภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

วิสัยทัศน์บริษัท :

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในวงการเคมีเกษตรที่ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เพื่อให้บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์  บริษัทจึงวางรากฐานของพันธกิจอันประกอบไปด้วย5 ด้านหลักได้แก่

 1. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต / เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 3. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 4. ขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ในแต่ละปี
 5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานในทุกระดับชั้น

ค่านิยมบริษัท: 

 1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน บริษัทและสิ่งที่ควรปฏิบัติสู่พนักงานทุกระดับชั้น
 2. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity) : พนักงานต้องประพฤติปฎิบัตตนให้อยู่ในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง
 3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) : พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบและทุ่มเทต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. การทำงานเป็นทีม (Team Work) : พนักงานทุกระดับทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และเต็มใจ มีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) : มีการนำเสนอความคิดใหม่ เน้นการคิดนอกกรอบ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 6. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) : พนักงานทุกระดับทำงานโดยเน้นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างรวดเร็วและรอบคอบ พร้อมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 7. ทรัพยากรบุคคล (Humanity) : เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ สร้างเพื่อทดแทนพร้อมทั้งดูแลทรัพยากรบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 • Back to top
 • Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player