บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายเคมีเกษตรมาไม่น้อยกว่า 32 ปี โดยคำนึงถึง คุณภาพของสินค้า การบริการที่ดีเยี่ยม และราคาที่ยุติธรรมเป็นสำคัญ บริษัทฯ กำลังต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ดังนี้

ี้
  20 มิถุนายน 2554  
พนักงานขายและส่งเสริมงานขาย
*

เพศ ชาย หญิง

*

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

*

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

มีประสบการณ์ด้านการขายเคมีเกษตร
และรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

*

มีความรับผิดชอบสูง

 
 
  20 มิถุนายน 2554  
นักวิชาการ
*

เพศ ชาย – หญิง

*

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขา พืชไร่,กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา, ปฐพี
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 

มีประสบการณ์ด้านการทำแปลงทดลองและ
เตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*

-มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างดี

 
“มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”
   
สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาได้ที่
   บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
   2922 / 268 ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02- 308-2102 โทรสาร 02-308-2102
www.aggrogroups.com
E-mail : personel@aggrogroups.com
  ที่แอ็กโกรฯ ความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า และเกษตรกร เพราะเราถือว่า พนักงานทุกคนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการของเรา
แอ็กโกรฯ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน รถรับ-ส่งพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร เงินสะสมพนักงาน เงินสมทบเมื่อพนักงานลาออก และเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และความรู้ในสายงานที่ก้าวไกลทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการบริหารงานบุคคลของเรา ที่ต้องการให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยเมื่อมีตำแหน่งงานว่างลง เราจะพิจารณาให้โอกาสกับคนในก่อนเสมอ โดยพิจารณาจากความสามารถเป็นสำคัญ
โครงการ 5 ส. เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 นาทีกับ 5 ส. และกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
 
 
 
Copyright by AG-GRO Company Limited. Design & Powered byNetwork Access Systems Co., Ltd. - Web Hosting -  Web Design - Web Solution - Digital Agency.