บริษัทฯ ตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร ในองค์กร,ลูกค้า,องค์กร,ระดับชุมชน, ระดับสังคม และระดับประเทศ เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมโดยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เราเน้นความร่วมมือในการปฏิบตัิหนา้ที่รักษาสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานในองคก์รด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้เป้าหมายองคก์รและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้


Number of visitors : 1745681 Views

Sitemap