ประวัติบริษัท

 • พ.ศ.2518 : คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้งบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2518
 • พ.ศ.2526 : ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 302 หมู่ 4 ซ.5 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 • พ.ศ.2532 : รับรางวัลโรงงานยอดเยี่ยมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2536 : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 ย้ายสำนักงานใหญ่บริษัทมา ณ ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • พ.ศ.2553 : - ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  - สร้างอาคารสำนักงานที่โรงงาน
 • พ.ศ.2555 : เข้าโครงการโรงงานสีขาว ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ.2556 : เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (MDICP)
 • พ.ศ.2557 : ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
 • พ.ศ.2558 : ได้รับรางวัลประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (The Prime Minister's Industry Award 2015) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2559 : - ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2016) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   - ได้รับรางวัลโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  - ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2560 : - ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  - ธงขาวดาวเขียว
  - ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  - ได้ผ่านการพิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
 • พ.ศ.2561 : ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  - ได้รับรางวัลโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • พ.ศ.2562 : - ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562
  - ได้รับรางวัล ASEAN BUSINESS AWARDS 2019  (ABA 2019) ประเภท Priority Integration Sector: Agri -Based (Mid-Tier)
  - ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562
 • พ.ศ.2563 : ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
  - ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม "ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)"
 • พ.ศ.2564 : ได้รับการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2565 : ร่วมลงทุนวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรกับมหาวิทยาลัยรัฐ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 


จำนวนผู้เข้าชม : 1745700 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์